Op zondag 4 mei aanstaande maakt men zich te Lozer op voor 151 jaar Lozermei. Sinds jaar en dag is men aldaar immers ervan overtuigd dat de ommegang begon in het jaar 1863. Toen noteerde pastoor Benedictus De Smet in het Liber Memorialis: “7 kapellekens der 7 weeën van Maria op het kerkhof, 700 franken. Den 15 September wijding van de 7 kapellekens door den zeer eerw. Heer De Meester, deken van Audenaerde”. In 1963 vierde men dan ook met verve het honderdjarig jubileum van de bidweg. Enfin, dat dacht men toch …

honderdjarig jubileum Lozer    Kapel OLV-van 7 weeen

Tot uw Hultheim-reporter in het archief van Oudenaarde het stof afblies van het weekblad ‘De Scheldegalm’ de dato 3 mei 1863: “Men schryft ons uit Huysse: Morgen, zondag 3 mei, zal te Lozer plegtiglyk de oktave van O.L. Vrouw der Zeven Weeën geopend worden. Een luisterlyke stoet, waerby een groot getal maegdekens en meer dan 300 leden van verscheidene genootschappen, zullen den omgang doen, door zyne Hoogw. den Bisschop voorleden jaar ingerigt. De kapelletjes, te dier meening rond het kerkhof geplaetst en geschonken door eene edelmoedige begiftigster, zyn de schoonste van dien aert en worden zeer veel bezocht. De versierselen en offeranden voor de maend mei, in voornoemde kerk ten gereedheid gebragt, zullen die van alle andere jaren overtreffen”. 

Lozermei dateert dus van een jaar vroeger dan gedacht ! In 1862 werd de processie langs de zeven staties ingewijd door bisschop Lodewijk-Jozef Delebecque (1798-1864), een persoonlijke vriend van baron Adolphe della Faille. Het jaar nadien werden ze op 15 september geconsacreerd door de deken van Oudenaarde; op die datum gedenkt de Katholieke Kerk immers de zeven Weeën of Smarten van de H. Maria. De milde sponsor die 700 franken veil had voor de kapelletjes was waarschijnlijk juffrouw Sophie van Wansele, overste van de zondagscholen en prefecte van de Congregatie der Jonge Dochters van Lozer, die ook al in de geldbuidel had getast voor de financiering van de kerk in 1842.

Zie ook: