Overheidsinstanties proberen de lokale geschiedenis in het straatbeeld aanschouwelijk te maken. Infoborden met een korte duiding van de historiek van een gebouw, een site, enz. brengen het verleden naar het heden. Iets wat Hultheim toejuicht. Voorwaarde is natuurlijk dat de informatie correct is. En daar wringt soms het schoentje. Zoals blijkt uit onderstaande tekst:

Tekst info bord zandvlooi

Deze zomer viel na het degusteren van enige Sint-Bernardusbiertjes het oog van onze Hultheim-reporter op de hierboven vermelde tekst van het infopaneel rechtover estaminet De Zandvlooi. De situering van het kasteel van Lozer deed de wenkbrauwen toch wel even fronzen: ‘Het huidige kasteel - wellicht (sic) opgetrokken door senator Adolphe della Faille d’Huysse in 1880 - is vandaag nog steeds in handen van deze adellijke familie’.

Infobord zandvlooi

Hoeveel fouten kan men maken in één zin ? Even tellen:

  1. Het bouwjaar 1880: het kasteel werd in 1654 door de della Failles gekocht van de familie du Chastel. Het werd mogelijk vóór 1824 verbouwd. De laatste grote renovatie dateert van 1914.

  2. De bouwheer: baron Adolphe (1798-1873) bouwde of herbouwde het kasteel niet. Hij was wel de eerste della Faille die het als hoofdverblijfplaats koos. De generaties vóór hem resideerden in Gent en kwamen ’s zomers verpozen te Lozer.

  3. Het bouwjaar 1880: zelfs indien hij dat had gewild, had baron Adolphe het kasteel in 1880 onmogelijk kunnen laten (her)bouwen, want hij was toen al 7 jaar overleden ...

  4. De bouwheer: baron Adolphe is nooit senator, maar wel volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Oost-Vlaamse provincieraad geweest. Zijn broer Hippolyte (1799-1875) werd wel senator, zelfs ondervoorzitter van de senaat.

Het bord is een realisatie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse overheid en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Maar liefst drie administraties legden hun hersenen te samen om tot dit resultaat te komen. Voor een dergelijk geklungel kregen we in het zesde leerjaar van meester Johan de ezelsoren opgezet en mochten we een half uur in de hoek gaan staan. Dan liever geen infobord, mijn gedacht !

Tekst en foto’s: Edwin De Borggraeve

Voor info, zie:
  • DEVOS Patrick, Lozer: een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, jaarboek Hultheim 2009, p. 178-215.
  • ROGIERS Gilbert, Het Kasteel van Lozer. 350 jaar bezit van de familie della Faille d’Huysse, Academia Press Gent, 2004.