Anno Domini 2014

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

Zestig jaar geleden, op vrijdag 2 juli 1954, vielen tijdens een formatievlucht op 25.000 voet (ongeveer 7.500 m.) hoogte de beide straalmotoren uit van een Gloster ‘Meteor’ F4 van de Belgische Luchtmacht. Piloot Adjudant-Vlieger Georges D’Hert die te Koksijde bij de Operational Training Unit zijn opleiding tot jachtpiloot volgde, kreeg de motoren niet meer aan de praat en opteerde voor een kraaklanding op de Zijldegemkouter, een locatie waar nota bene een kleine veertig jaar voordien de Duitsers tijdens WOI een vliegveld hadden aangelegd.

Gloster -Meteor-F4

De pas gebrevetteerde piloot zette met succes zijn toestel aan de grond in de nabijheid van de hoeve van de familie Blauwblomme. Hij was ongedeerd. Het vliegtuig bleek herstelbaar, maar werd tenslotte toch afgeschreven.

Zie: LECOMTE Georges, Vleugels boven Kruishoutem, jaarboek Hultheim 2010, p. 148.

reclamemuurschilderij

 

 

  

De moderne reclame is een gevolg van de industriële revolutie in de 19de eeuw. De welvaart neemt toe. Nieuwe producten en behoeften worden gecreëerd. Nieuwerwetse reclamevormen vullen het straatbeeld: affiches, emailborden, tot reclamemuurschilderingen toe. Niets lijkt de wildgroei ervan aan banden te leggen. Tot de eerste beteugelende wetgeving er in ons land komt na de Eerste Wereldoorlog. De crisis van de jaren 1930 leidt bovendien tot kleinere PR-budgetten. Men gaat op zoek naar goedkopere reclamemedia. Uiteindelijk halen reclameaffiches de overhand.    

 

muurschilderij-de-lelie

Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen de reclamemuurschilderingen langzaam maar zeker uit het straatbeeld. Nu resten ons nog slechts enkele, vervagende getuigen.Zoals deze in Wannegemdorp. Na talrijke decennia door zon, regen, weer en wind verweerd en verkleurd. Oorspronkelijk in witte letters op een blauwe achtergrond met gele omranding: ‘Vraagt Cichorei DE LELIE. De Zuiverste. De Beste’. Kort. Krachtig. Duidelijk. Nauwelijks nog zichtbaar verwijst het naar een product dat de tand des tijds ook al niet heeft doorstaan. Cichoreibranderij ‘De Lelie’ sloot na zestig jaar bedrijfsactiviteit te Wortegem-Petegem in 1995 de deuren. Of hoe de reclame het product overleeft …

Opgravingen-Sint-Elooiskouter

Tijdens de voorbije winter voerde Solva (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie) naast het containerpark aan de Sint-Elooiskeer archeologisch onderzoek uit.

Er werden vooral sporen van bewoning aangetroffen uit de volle en late middeleeuwen, maar ook van loopgraven uit de Grooten Oorlog.

U leest er meer over via deze link.

’t Gemak waar men zich in volstrekte solitude kan terugtrekken, is voor menig sterveling zowat de enige plaats waar hij inderdaad op zijn gemak kan zijn. Onze voorouders dachten daar blijkbaar anders over. Bewijs daarvan is dit gemeenschappelijk toilet bij een Kruishoutemse (beschermde) hoeve waar men en couple et sans gêne zijn gevoeg kon doen. Het bewonderen van een schilderij onder het genieten van een neut jenever behoorde blijkbaar evenzeer tot de geplogenheden van het vroegere latrinaire gebeuren in onze gemeente. Kleine merkwaardigheid: toiletpapier ontbreekt.

latrine kruishoutem

Op zondag 4 mei aanstaande maakt men zich te Lozer op voor 151 jaar Lozermei. Sinds jaar en dag is men aldaar immers ervan overtuigd dat de ommegang begon in het jaar 1863. Toen noteerde pastoor Benedictus De Smet in het Liber Memorialis: “7 kapellekens der 7 weeën van Maria op het kerkhof, 700 franken. Den 15 September wijding van de 7 kapellekens door den zeer eerw. Heer De Meester, deken van Audenaerde”. In 1963 vierde men dan ook met verve het honderdjarig jubileum van de bidweg. Enfin, dat dacht men toch …

honderdjarig jubileum Lozer    Kapel OLV-van 7 weeen

Tot uw Hultheim-reporter in het archief van Oudenaarde het stof afblies van het weekblad ‘De Scheldegalm’ de dato 3 mei 1863: “Men schryft ons uit Huysse: Morgen, zondag 3 mei, zal te Lozer plegtiglyk de oktave van O.L. Vrouw der Zeven Weeën geopend worden. Een luisterlyke stoet, waerby een groot getal maegdekens en meer dan 300 leden van verscheidene genootschappen, zullen den omgang doen, door zyne Hoogw. den Bisschop voorleden jaar ingerigt. De kapelletjes, te dier meening rond het kerkhof geplaetst en geschonken door eene edelmoedige begiftigster, zyn de schoonste van dien aert en worden zeer veel bezocht. De versierselen en offeranden voor de maend mei, in voornoemde kerk ten gereedheid gebragt, zullen die van alle andere jaren overtreffen”. 

Lozermei dateert dus van een jaar vroeger dan gedacht ! In 1862 werd de processie langs de zeven staties ingewijd door bisschop Lodewijk-Jozef Delebecque (1798-1864), een persoonlijke vriend van baron Adolphe della Faille. Het jaar nadien werden ze op 15 september geconsacreerd door de deken van Oudenaarde; op die datum gedenkt de Katholieke Kerk immers de zeven Weeën of Smarten van de H. Maria. De milde sponsor die 700 franken veil had voor de kapelletjes was waarschijnlijk juffrouw Sophie van Wansele, overste van de zondagscholen en prefecte van de Congregatie der Jonge Dochters van Lozer, die ook al in de geldbuidel had getast voor de financiering van de kerk in 1842.

Zie ook:

gemeentes-oost-vlaanderen

Begin deze week stak het ‘fusiespook’ weer de kop op. Guido Decoster, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid, raadde de kleine gemeenten aan om dringend na te denken over mogelijke fusies. Hij richtte zich daarbij in de eerste plaats naar gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. Kruishoutem telt er 8.122 (cijfer op 01.01.2013). Oost-Vlaanderen heeft maar liefst 32 gemeentes met minder dan 15.000 burgers. Het arrondissement Oudenaarde is koploper. Slechts twee van de elf steden en gemeentes zijn groter: Oudenaarde en Ronse.

De vorige fusieronde dateert van 01.01.1977. Kruishoutem, Nokere, Wannegem-Lede en Lozer gingen op in één geheel. De kans werd toen evenwel verkeken om de Eiergemeente nog groter te maken. U leest er alles over via deze link: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-kronieken/16-kruishoutemse-kronieken/2012/111-gelukkige-verjaardag-kruishoutem