jenever geneest

 

Een motiliumken ? Nen Dafalgan Forte ? Een kleine twee eeuwen geleden stonden straffere medicijnen in de Kruishoutemse huisapotheken !

Toen genas men op een rantsoen van wilskracht en geestrijk nat … en men werd meer dan honderd jaar!: “Den 26 April is te Kruyshautem overleden Elizabeth van Gansbeke, in den ouderdom van 104 jaeren. Sedert 32 jaren was zy twee à drymael van eene geraektheydt aengetast geweest, waer toe zy nooyt andere geneesmiddelen heeft gebruykt als den genever.  Zy heeft 9 kinderen ter wereld gebragt, waer van zy de afstammelingen heeft gezien tot in den vierden graed”. (Gazette van Brugge - 05.05.1819).