Anno Domini 2017

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

kreperen van de honger

Halverwege de negentiende eeuw was Vlaanderen een achtergesteld gebied: werkloosheid, honger, drankzucht, ongeletterdheid, marginaliteit, hoge mortaliteitscijfers: het was het lot van het merendeel van de bevolking. Kruishoutem was geen uitzondering.

Een persverslag van 170 jaar geleden: “Deezer dagen kwam men den eerw. Heer pastor van Cruyshautem verwittigen dat eenen armen uytgehongerden man op het punt was van te bezwyken. Den agtbaeren geestelyken snelt naer den zielbraekenden, en heeft nauwelyks den tyd om hem het H. Olyssel toe te dienen. Onmiddellyk na dit H. sakrament der stervende te hebben ontvangen, is den ellendigen aen de gevolgen van den honger omgekomen. Van daer moest den pastor zich by eenen anderen uytgehongerden begeeven, om hem ook den laetsten troost van den godsdienst toe te dienen; maer, vooraleer den geestelyken aen de hut van de ongelukkigen was, ontving hy reeds de tyding dat nog een slagtoffer van den aengroeyenden voorspoed van Belgiën, het getal der uytgehongerde was gaen vermeerderen. Terzelvder tyd bragt men het berigt aen dat eenen derden uytgehongerden kwam te bezwyken. Dergelyke hertscheurende tooneelen ontvangt men dagelyks uyt verscheyde streeken onzer Vlaenderen.”  (Den denderbode, 23.05.1847).

paard en kar

Een dodelijk werkongeval 105 jaar geleden: “HUISSE - De borst verpletterd. In deze gemeente is een doodelijk ongeluk gebeurd. Cyriel D’Hondt, 16 jaar en half oud, knecht bij De Keukelaer, kwam met een geladen wagen van de pannenbakkerij van Cruyshautem gereden. Hij zat op den dissel. Op den wijk Kapellen verloor hij het evenwicht en viel tusschen den kantsteen van het gaanpad en het wiel. De arme jongen werd de borst verpletterd. Hij bleef op den slag dood.“ (Vaderland - 30.05.1912).

De pannenbakkerij waarvan sprake was gelegen bij het Kasteel van Ayshove/Kruishoutem (Colijnstraat).  Oorspronkelijk was het een stenenbakkerij, opgericht in 1811 door kasteelheer Charles van der Meere, de voorlaatste Graaf van Kruishoutem. In 1887 werd de exploitatie verruimd naar stenen- en pannenbakkerij. Het bedrijf bleef operationeel tot na WO II om in de 60-jaren gesloopt te worden.

Johan VC

Een maand geleden ontviel ons meester-muzikant Johan Van Cauwenberghe. Hij werd net geen 71 jaar. Johan was medestichter en een zeer gewaardeerd bestuurs- en redactieraadslid van de Heem- en Geschiedkundige kring Hultheim. Hij was (mede-)auteur in verschillende jaarboeken. Samen met erevoorzitter Raoul De Bel begeleidde hij gedurende meerdere jaren de leerlingen van de gemeenteschool bij hun Kruishoutemse kastelentochten. Johan muntte vooral uit in het bedenken en organiseren van - niet toevalligerwijze  - onze meest succesvolle activiteiten: de tentoonstelling van Kerststallen, Kerstkaarten en Nieuwjaarsbrieven in de Sint-Gabriëlkerk (2012), Open Monumentendag in de Sint-Dionysiuskerk rond de figuur van componist Leo Van Gheluwe (2014), met Sabine Cordier de muzikale omlijsting van het jaarboek 2014 met liedjes uit WO I.

Hultheim wenst Noëlla, Bart en Caroline, Tim en Marie, James, Timon en Indi, de families Van Cauwenberghe-Alluyn en Balduck-Pauwels, en zijn talrijke vrienden veel sterkte toe. Quand il est mort le poète, tous ses amis pleuraient. Johan blijft in onze harten.

landbouwer

Als Eiergemeente heeft Kruishoutem zijn eer steeds hoog gehouden. We organiseerden niet alleen zelf een eiermarkt, we zonden onze zonen en dochters tevens uit naar naburige markten, zo ook naar Waregem. Daar naartoe gaan, was één ding. Er arriveren zonder omelet, een ander.

Een getuigenis van 105 jaar geleden: NIET HEEL PLEZIERIG - Zaterdag morgend vroeg kwam de landbouwer Remi Claeys van Kruishoutem te voet naar de markt (te Waregem) met eene mand op den rug gebonden, bevattende 200 eieren. Op de wijk Eertbrugge (nu gekend als t’ Jagerke) langs de groote baan werd hij nabij de woning van Jules De Waele door een wielrijder omgeworpen. De landbouwer had maar weinig letsel bekomen, doch al zijne eieren waren gebroken.” (Gazette van Brugge - 21.02.1912). 

63 gulden ei 1    63 gulden ei 2

De Gulden Eifeesten - samen met Danilith Nokere Koerse, l’Equino en het ECC hét uithangbord van de gemeente - zijn aan hun 63ste jaargang toe.

Op een zonnige Paasmaandag van het jaar 2004 waagden Paul Tant en Herman De Croo zich tijdens de 50ste editie aan een partijtje krulbollen, voorzien van spitse commentaar door Jozef Verzele. Vervolgens deden de plaatselijke politieke gezagdragers, opgezweept door volkse fanfaredeuntjes, de eretribune op haar wankele wielen daveren. Tom Keymeulen filmde het en u kan het zien op: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/422-de-50ste-gulden-eifeesten-2004

trouwen

125 jaar geleden, op 23 maart 1892 huwde te Kruishoutem ene Joannes Josephus Constantinus De Raeve, bijgenaamd ‘de kloef’. Zijn ‘lapnaam’ kreeg hij door zijn vaders beroep, sabotier of klompenmaker. Hij was geboren te Sint-Denijs op 10 maart 1816 en dus 76 jaar. Zijn eega was Amelia De Paepe, geboren te Wannegem-Lede op 4 juni 1809, m.a.w. 83 jaar. Enkele maanden voordien was ‘de kloef’  voor de tweede keer weduwnaar geworden. Wellicht wilden de tortelduifjes niet al te veel pottenkijkers; de plechtigheid voltrok zich in het gemeentehuis om 07u00 in de ochtend. Het uur was speciaal, maar ook weer niet uitzonderlijk. In 1892 waren er 53 burgerlijke huwelijken te Kruishoutem, 2 ervan om 06u.00u, 2 om 07u00u, 1 om 08u00u. De rest was later op de dag met de overgrote meerderheid om 11u00 (info Chris Van der Meeren).

Het paar haalde de pers: “Zonderling huwelijk - Verleden week is te Kruishoutem een merkwaardig huwelijk ingezegend. Constant De Kloef, oud 77 jaar, is het bootje voor de derde maal ingestapt met eenen lieven engel van 84 jaar, bijgenaamd ‘Meetje Amerika’, omdat zij eertijds in dit werelddeel heeft verbleven. De liefde is toch blind!” (Den denderbode - 03.04.1892).

Of het huwelijk werd gezegend met een rijk nageslacht kon niet worden achterhaald. De conditie van de kranige oudjes was in elk geval nog best OK; ze overleefden hun eerste huwelijksnacht. Hij stierf in 1898, zij in 1899.