Het kasteel van Wannegem-Lede werd gebouwd door de Gentse handelsmagnaat Alphonse Pierre Antoine Baut de Rasmon (zie: https://www.hultheim.be/index.php/kruishoutem/krasse-kruishoutemnaren/6-alphonse-baut-de-rasmon-1756-1833) in 1785, dit jaar trouwens 235 jaar geleden. Toen diens dochter Adelaïde overleed in 1859, duidde ze in haar testament zes erfgenamen aan, zonder evenwel te bepalen wat aan wie toekwam.

 Kasteel Wannegem 1   Kasteel Wannegem 2

De verdeling zou dus een zaak worden van overleg. Het eerste plan bestond erin om alles te verkopen en de opbrengst te verdelen. Aspirant-kopers werden warm gemaakt via de media, zoals blijkt uit dit persartikel van 160 jaar geleden: “Men spreekt als eerlang moetende plaets hebben, van de koopveyling van een zeer schoon en uytgestrekt landgoed in Oost-Vlaenderen, gemeente Wannegem, gelegen, welk al niet min dan 130 à 140 hektaren grond beslaet. (…) Het kasteel heeft eene alleraengenaemste ligging. Men wilt van thans af weten of zekeren vernuften of gelukkigen nyveraer  reeds een oog heeft op de bekoorlykheden van dit schoon verblyf, doch wy moeten er byvoegen dat er meer dan eenen is die door deze bekoorlykheden zal aengelokt worden, en volgeern 7 à 800,000 fr. zal willen verwisselen (…), boven den koop nog het bezit genietende van dit schoone kasteel, dat schynt gemaekt te zijn om aen elkeen te behagen. Indien de gendsche nyveraers aerzelen, zal men het goed by verschillige loten verkoopen en de nalatenschap zal er niet door te lyden hebben. Het zal in dit geval geene som van zeven of acht honderd duyzend franks niet meer zyn die men er uyt zal trekken, maer wel van negen honderd duyzend en welligt een millioen franks. “ (Den Denderbode - 4 maart 1860). Dit plan ging evenwel niet door; het goed werd niet verkocht, maar verdeeld over zes loten van gelijke waarde en bij lottrekking toegewezen aan de zes erfgenamen.

Wel ging een maand na het persartikel een eerste openbare verkoop van de inboedel door. Toen werden koetsen, paarden en paardentuig verkocht. Een maand later ging in veilingzaal Verhulst te Gent de volledige bibliotheek van Baut de Rasmon onder de hamer.

Het was een nicht van de douairière Adelaïde die het kasteel ‘lootte’: Reine Marie Josephe Ghislaine de Potter, echtgenote van ridder Charles de Ghellinck d’Elseghem. Deze laatste familie zou het domein 136 jaar in eigendom houden. In 1996 kocht zakenman Jacques Bruynooghe het kasteel. Sinds 2007 staat het gerenoveerde petit Trianon van Vlaanderen te koop. Toen was de vraagprijs nog 13,9 miljoen euro. In 2015 was deze gezakt naar 7,9 miljoen om - aangewakkerd door Parijse interesse - het jaar nadien weer vlotjes naar 12 miljoen te stijgen. Het pand staat anno 2020 nog steeds te koop. Interesse? De actuele prijszetting kan u opvragen via: https://www.dochy.be/nl/aanbod/te-koop/wannegem-lede/30850-volledig-gerestaureerd-kasteel-landhuis/

DE BORGGRAEVE Edwin, 225 jaar kasteel van Wannegem-Lede, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.34-35.