(*) invullen wat past, maar niet ‘gepast’ is.

Het was met nekharen rijzende ontsteltenis, maar ook wel met een tikkeltje nieuwsgierigheid dat uw Hultheim-reporter vernam dat langs de Oudenaardesesteenweg op grondgebied Wannegem recentelijk een kabberdoeze de deuren had geopend. Na doorgedreven onderzoek ter plekke kwam hij tot het besluit dat het maar goed is dat aan de overkant van de weg een waakzaam oog in het zeil wordt gehouden !

14.02.2014 - Hier-vloekt-men-niet      14.02.2014 - Kruisbeeld

Was het inderdaad de Goddelijke Voorzienigheid die de Wannegemnaars een Christusbeeld liet optrekken ter hoogte van ’t Kruiske (nu: Lexi's) ? Reeds vóór 1914 hing hier een klein kruisbeeld aan een populier. Na de Grooten Oorlog werd een groter exemplaar neergepoot. Dit was na WOII aan herstelling toe: “Door toedoen van de edelmoedigheid van Mr. Notaris Van der Stichele en familie werd het kruisken op de Oudenaardse baan hersteld. De oude Christus was in 1944 gans vermolmd en van het kruishout afgenomen. Daar nu een nieuw Christusbeeld werd vervaardigd in gewapend beton door beeldhouwer De Moor Achiel van Deinze kon de traditionele processie naar ’t Kruisken, die met den oorlog was weggevallen, weer worden aangepakt. Tevens werd de nieuwe Christus plechtig ingehuldigd en gewijd door den Z.E.Heer Deken op 6 mei 1948.”

Het opschrift op de arduinen sokkel is 66 jaar later praktisch onleesbaar geworden: "Wat is 't dat ik nog had moeten doen en niet gedaan heb". Deze tekst komt uit de ‘Improperia of het ‘Beklag Gods’, een liturgische zang tijdens de kruisverering op Goede Vrijdag. Met deze retorische vraag beklaagt Christus zich over de ondankbaarheid van zijn volk.

Meer dan een halve eeuw later werpt de Zoon Gods inderdaad een enigszins weeklagende, maar terzelfdertijd ook wel berustend-milde blik naar de overkant van de straat, want: Ik zeg u: in de hemel zal er meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben”. (Lucas, 15, 7). Denk hieraan, lezer, vooraleer u het etablissement binnenwipt !

Info:

  • ‘Wannegem-Lede. Dorp van stilte, uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Monumentenzorg vzw, Oudenaarde, 1984, p. 46.
  • Liber Memorialis Wannegem, notities E.H. Albert Van Cauwenberghe, pastoor te Wannegem van 1944 tot 1953.