Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

trouwen kost geld 1 trouwen kost geld 2

Dat weet iedereen … die getrouwd is. 160 jaar geleden ondernam een Nokerse trouwlustige jongedame een drastische, zeg maar wanhopige tot bijna noodlottige poging om in het huwelijksbootje te stappen. Het kostte haar bijna het leven. Het ondergefinancierde huwelijksschip strandde vooraleer het ruime sop te kunnen kiezen.

Men schrijft ons uit Waereghem; van 9 february; Maendag was hier zekere Sophie N., geboortig van Nokere, dienstmeid by een onzer voornaemste landbouwers, in het gemeente-gevang in hechtenis gebragt, onder beschuldiging van ten nadeele harer meesters, eene som van honderd dertig à veertig franks, met braek, ontstolen te hebben. De ongelukkige was nauwelyks korten tyd in het gevang aengebragt, toen een politie beambte wilde zien of haer niets ontbrak, en haer reeds zieltogend, door behulp van haren halsdoek vond opgehangen. Haer ontknoopen en de zorg eens doktors inroepen, was het werk van eenige oogenblikken; doch, alle vrees was spoedig verdwenen; een korten tyd nadien zat zy reeds by de stoof in het Gemeentehuis ingesluimerd. Het roekelooze meisje, dat eenigen tyd te voren teweeg was te trouwen en zulks aen behoefte had moeten uitstellen, scheen nu op ’t geld te loeren, ten einde met meer zekerheid in huwelyk te kunnen treden, en daer ook scheen het gevolg van haren misstap de oorzaek van. Dynsdag is zy naer Kortryk overgebragt alwaer zy overigens haer feit voor het geregt zal te verantwoorden hebben. Gisteren is zy hier onder geleide der gendarmerie wedergebragt ten einde de plaets aentewyzen waer zy het gestolen geld had verborgen.” (Burgerwelzijn - 11.02.1861).

Opvallend toch hoe natuur cultuur kan inspireren.

Na de oversteek 1899  koeien weide 21 11 2020  koeien op de weide emile claus 1890

De in Sint-Eloois-Vijve geboren kunstschilder Emile Claus (1849-1924) is een typevoorbeeld van de kunstenaar die de natuur op canvas neerlegde. Links ’Na de oversteek’ (1899), rechts ‘Koeien op de weide’ (1890).

Het tafereel op de foto in het midden - d.d. 21 november 2020 in de Duffelstraat - had Emile evengoed kunnen schilderen op de weg van zijn woning en atelier te Astene naar de villa van notaris De Smet in Nokere, want daar kwam hij nu en dan op de koffie.

Opvallend toch hoe natuur cultuur kan inspireren.

albert de vos oogst   oogst

Zo tekende Albert De Vos (1920-2005), later pastoor te Wannegem en te Lede, in 1933 het binnenhalen van de oogst in zijn geboortedorp Grammene.

De foto ernaast dateert van 1955, van 22 jaar later. Landbouwer Gentiel Gistelinck haalt op de Koninginnekouter te Nokere met de vork de oogst binnen. Een idyllisch tafereel, maar in werkelijkheid zweten onder een loden zomerzon. Werken en niet ommezien, het was de slogan van zovele Vlaamse boerenfamilies.

Wim De Craene bezong het met poëtische gloed in 1975, 20 jaar na de foto: 'k Herinner mij nog goed Tim, hoe men mij vertelde van het harde buitenleven. De boeren op hun velden. Het binnenhalen van de oogst. Het weer was droog en heet. De lijven plooiden naar de hooivork, en stonken naar het zweet. Het graan was rijp en binnen. De boer zijn hoogste wens. Men zei dat dit alles een paradijs was voor de mens.”.

Albert tekende het paradijs voor de mens. Hij was amper 13.

Waar is de tijd dat de kolenmarchand des winters met paard en kar de zakken kolen en cokes ten huize bracht veur de kolestove? Voor jongeren een niet meer te vatten beeld, evenals de mooie ijskristallen ’s winters aan de binnenkant van het enkelglas van het slaapkamervenster. ’t Was koud, maar het was mooi, en het is voorbij.

Alles ging trager toen, ook het kolentransport. Het was daarom evenwel niet zonder gevaar. Een voorbeeld hiervan is het volgende krantenknipsel van 110 jaar geleden: “Een man vermorzeld te Petegem-Deinze. Toen de machinist van den tram Kruishoutem-Deinze Woensdag avond een kwart na 8 ure van den “Soeverein” te Petegem naar de statie van Deinze reed, vond hij tusschen den “Soeverein” en den Molen, op eene eenzame plaats, eenen wagen kolen, met twee paarden bespannen, op den steenweg staan. Dat kwam aan den machinist verdacht voor, doch hij stopte niet. Toen hij een half uur later gereed was, om met den tram van Deinze statie naar Kruishoutem terug te keeren, zag hij een paar mannen van Kruishoutem op zijnen tram stappen, waaronder de voerman, M. Grymonprez. Hij deelde hun zijn vermoeden mede, dat nabij den “Soeverein” een ongeluk moest gebeurd zijn.

Kolen marchand anno1911

Zij vonden den waggon inderdaad op 300 meters voorbij den molen nog staan. De tram stopte, en voorzien van eenen lantaarn, ging men zien. Men vond een man onder den wagen liggend, met vermorzeld hoofd. Het rechte voorwiel moest langs de rechter slaap gereden zijn, en had aldus een deel van den schedel verbrijzeld. Het lijk werd herkend als dat van Gustaaf De Smet, 51 jaar, die met zijn twee broeders eene boerderij en koolhandel drijft te Kruishoutem-Bunder. Het slachtoffer was de stiefzoon van den gewezen burgemeester, Van der Looven, van Kruishoutem. Hij was om 4 ure naar Deinze-statie gereden om eenen waggon kolen te lossen. In het naar huis rijden met eene vracht van 5000 kilos kolen moet hij van den voortrein van den wagen gestuikt zijn en op zijne geroep moeten de paarden plotseling blijven staan zijn. Spoedig waren de gendarmen van Deinze en ook die van Kruishoutem ter plaats, evenals Dr Filliers, van Deinze, die enkel den dood kon vaststellen. Het lijk werd door de zorgen M. Grymonprez en Emiel Veys, naar zijne woning, te Kruishoutem, overgebracht.” (Den Denderbode - 08.01.1911).

 

Hultheim gaat door. Dat kan enkel dankzij jullie blijvende belangstelling en door onze sponsors en beschermleden. Voor een overzicht van onze sponsors, klik hier. Door op hun logo te klikken, komen jullie op hun websites terecht.

Hieronder onze (groeiende) lijst van beschermleden. Aan al deze weldoeners - sponsors en beschermleden - nen grote merci !

 • ADAM Filip, Kruishoutem
 • BEELS Patrick, Kruishoutem
 • BOTHUYNE Robrecht, Kruishoutem
 • CALLENS Kristof, Nokere
 • CLAEYS Hervé, Nokere
 • DE BEL Raoul, Kruishoutem
 • DE CRAENE Guy METSELWERKEN, Nokere
 • DE FEYTER Karlien, Waregem
 • DE PAEPE Raf, Kruishoutem
 • DE POORTERE Edwin, Kruishoutem
 • DE ROECK Magdalena, Kruishoutem
 • DE SERANNO Jos, Wannegem-Lede
 • DEPOURCQ Josephine, Kruishoutem
 • D’HUYVETTER Albert, Deinze
 • DHUYVETTER Denise, Oudenaarde
 • FEYS José, Deinze
 • GOEMINNE Alfred, Ruddervoorde
 • KRUISHOUTEMS ZAKENKANTOOR, Kruishoutem
 • LEVRAU Jacques, Nokere
 • MEIRLAEN Guy, Kruishoutem
 • MEIRSSCHAUT Jan, Knokke
 • MERCHIE Milou, Antwerpen
 • STAES Siegfried, Wannegem-Lede
 • STEUPERAERT Eric, Gent
 • STEUPERAERT Paul, Le Faget (France)
 • TYTGAT Marc, Kruishoutem
 • UNGARO Patricio, Lokeren
 • VAN ASSCHE Guy, Deinze
 • VAN CAENEGHEM-VAN CAENEGHEM BVBA, Kruishoutem
 • VAN DEN ABEELE Valère, Zulte
 • VAN PARYS Gert, Kruishoutem
 • VANHOUTTEGHEM Chris, Kruishoutem
 • VERZELE Hannelore, Kruishoutem
 • VERZELE Joop, Kruishoutem
 • WEYTENS-VAN ASSCHE Carlos & Nadine, Kruishoutem
 • WITTEBROODT Dirk, Wannegem-Lede