Op zoek naar een geschikte locatie in de provincie Oost-Vlaanderen voor een kerk en een klooster strijken de Paters Passionisten in november 1924 neer op de Marolle. Met de financiële steun van de Gentse bisschop wordt 2ha en 40a grond aangekocht in de (actuele) Passionistenstraat.     

Kerk Marolle

De bouw van de kerk wordt onmiddellijk aangevat. Immers, een 'mogelijke geloofsverzwakking' van de Marolliens die voor de mis naar Lozer of naar Kruishoutem moeten, wordt gevreesd. Getuige immers volgend persbericht in de Kortrijkse krant ‘De Leiewacht’ van 95 jaar geleden:

Cruyshautem - De Paters Passionisten hebben, onder bijzonderen zegen van Z.D.H. Mgr Seghers, bisschop van Gent, te Cruyshautem, gehucht ‘Marolle’ de bouw eener nieuwe kerk begonnen, toegewijd aan den H. Gabriël van de moeder van Smarten. De talrijke bewoners (ongeveer 1,800) van de wijken ‘Marolle’, ‘Bunder’, ‘Lulhoek’, enz., zijn een half uur, drie kwartier, tot een uur van de parochiekerk van Cruyshautem gevestigd. Dergelijke toestand kan slecht nadeelig inwerken op het geloof van deze nog diep godsdienstige bevolking. Om mogelijke geloofsverzwakking te voorkomen, besloot Z.D.H. Mgr Seghers een kerk te bouwen in het centrum der voorgenoemde gehuchten. Deze onderneming zal de geloovigen -  vooral de bejaarde en de gebrekkige lieden, de huismoeders, en de ongeveer 300 schoolkinderen van de ‘Marolle’, de vervulling hunner godsdienstplichten vergemakkelijken. Z.D. Hoogwaardigheid heeft dit voortreffelijk werk herhaaldelijk en warm aan de vrijgevige katholieken aanbevolen. De Paters Passionisten vertrouwen op de medewerking en geldelijke hulp der liefdadige personen tot verwezenlijking van het plan, ondernomen tot glorie van den Gekruiste en de Moeder van Smarten. Alle giften worden dankbaar aanvaard en mogen gestuurd naar den Provinciaal der Passionisten, Wesembeek Ophem. Postcheckrekening 128.957.” (De Leiewacht - 19.09.1925). 

De kerk wordt door de Kruishoutemse deken Van Bogaert ingezegend een klein jaar later, op 8 augustus 1926. U hoeft dus geen gift meer te doen via postcheck. Weer een jaar later - op 7 augustus 1927 - volgt de inzegening van het klooster.

Zie ook en lees bij: VERZELE Gaby, VERZELE JOZEF en VAN CAUWENBERGHE Johan, De Passionisten en de Marolle: 78 jaar intens samenleven, jaarboek Hultheim 2004, p.202-228, en bij DE BORGGRAEVE Edwin, Van Passionistenklooster over Kruiskouter naar Waegebrughe, Kruishoutemse Kronieken, 2019, p.76-77.